Banner

Obchodní podmínky

Všeobecné nájemní podmínky a stanovy půjčovny světelné a zvukové techniky Divadlo OKKO z.s. prostřednictvím portálu Ferra.cloud

podle Obchodního zákoníku a Občanského zákoníku § 721 a násl.

 

1. Úvodní ujednání

Žádné podmínky, kromě podmínek zde obsažených, nejsou pro Divadlo OKKO z.s. (dále jen Společnost) závazné. Jakékoliv změny, doplňky a odchylky od těchto podmínek musí být písemně odsouhlaseny zástupcem Společnosti.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pronájem technického zařízení (světelná a zvuková technika včetně příslušenství – dále jen Technika) nájemcem od Společnosti.

3. Doba nájmu

 • Pronájem Techniky se počítá od doby, kdy je Technika k dispozici nájemci, nebo od doby, kdy Technika opustila prostory Společnosti, podle toho, který okamžik nastane dříve. Pronájem končí okamžikem, kdy je Technika, ve stejném stavu jako před pronájmem, s přihlédnutím k běžnému opotřebení, funkční a bez poškození, vrácena do prostor Společnosti.
 • Nájemce musí při ukončení doby pronájmu vrátit Techniku Společnosti v dobrém stavu (provozuschopnou a nepoškozenou) do prostor Společnosti, odkud byla vypůjčena nebo na adresu určenou Společností. Jestliže nájemce nebude schopen Techniku Společnosti vrátit nebo jinak poruší podmínky pronájmu, povoluje nájemce Společnosti bez omezení přístup do prostor, kde se Technika nachází a umožní tuto Techniku převzít do držení Společnosti.
 • Standardní pracovní doba Společnosti je od pondělí do pátku od 10.00 do 18.00. Pracovní doba mimo tyto hodiny je předmětem jednání.

4. Cena nájemného

Nájemné za pronájem Techniky se stanoví na základě individuálního ROZPOČTU / KALKULACE Společnosti, platného v době uzavření smlouvy. Nájemným se rozumí cena v rozpočtu / kalkulaci včetně daně z přidané hodnoty. Společnost není plátcem DPH

 • Všechny ceny uvedené v rozpočtu / kalkulaci Společnosti jsou v českých korunách, včetně daně z přidané hodnoty a platí pro nájemní dobu dle uvedení. Technika vydaná před 12.00 hodinou příslušného dne bude účtována včetně tohoto dne. Technika vrácená po 12.00 hodině bude účtována včetně tohoto dne.
 • Není-li stanoveno jinak, nájemní cena všech osvětlovacích těles zahrnuje žárovky. Všechny rozbité žárovky budou účtovány nájemci.

5. Doprava

Dopravní výlohy jdou k tíži nájemci. Nájemce nese též dopravní rizika. To platí i v případě doručení pronajaté Techniky Společností, nebo osobou pověřenou Společností. Společnost neručí za prodlení v termínu dodání, které vzniknou v důsledku zásahu vyšší moci.

6. Vlastnická a dispoziční moc

 • Pronajatá Technika je ve výhradním vlastnictví Společnosti.
 • Nájemce po celou dobu pronájmu: - bude zachovávat Techniku v držení a kontrolovat její činnost - nebude si dělat nárok Techniku prodat, propůjčit, postoupit, zastavit nebo zadlužit, případně uplatnit na Techniku nebo její část zadržovací právo - je povinen Techniku plně pojistit za cenu náhrady od okamžiku převzetí Techniky až do jejího vrácení Společnosti.

7. Ručení

 • Nájemce si musí pronajatou Techniku prohlédnout při jejím převzetí. Pronajatá Technika je považována za převzatou v bezvadném stavu, pokud není na závadu při převzetí výslovně upozorněno. Nájemce ručí až do vrácení Techniky za její ztrátu a poškození, i když nebylo zaviněno nájemcem. Nájemce ručí též za všechny škody, které mohou vzniknout neodborným či nepřiměřeným zacházením s Technikou.
 • Nájemce se tímto zavazuje, že vždy plně zbaví Společnost a její zaměstnance zodpovědnosti vůči všem požadavkům, řízením a náhradám výdajů vzneseným proti Společnosti nebo jejím zaměstnancům jakoukoliv třetí stranou vyvstanuvší jakkoliv z pronájmu zařízení nebo poskytnutí služeb techniků a zaměstnanců, jejichž služby jsou Společností poskytovány.

8. Splatnost

Veškeré faktury jsou splatné do 14 dnů od data fakturace, jestliže není uvedeno jinak. Společnost si vyhrazuje právo účtovat v případě prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové fakturované částky za každý den prodlení.

9. Závěrečná ujednání

 • Jestliže je Technika použita pro komerční užití, v reklamních materiálech (v případě filmu v úvodních nebo koncových titulcích), Společnost očekává oznámení v přiměřené velikosti ve znění: „Světelná a zvuková technika byla zapůjčena společností Divadlo OKKO z.s.“
 • Tyto stanovy jsou vykládány a používány v souladu s právem České republiky a nájemce se bezvýhradně podřizuje pravomoci soudů České republiky.